210 4911504 -506 - 508

Πρ. Δανιήλ 4,Άγιος Ιωάννης Ρέντης 18233 Ελλάδα

rentis@vamvacas.gr

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.campagnola.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας "ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε." και διατίθεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των παρόντων όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οποιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο www.campagnola.gr.

Η "ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε." δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του www.campagnola.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.

Χρήση του Διαδικτυακού Τόπου

Ο δικτυακός τόπος www.campagnola.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας "ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε." και προστατεύεται από τις οικείες διατάξεις της Νομοθεσίας της Ελλληνικής Δημοκρατίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο, στους χρήστες παρέχεται η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο μόνο για προσωπική, μη εμπορική, χρήση. Παρέχεται η άδεια λήψης δεδομένων του δικτυακού τόπου μέσω δικτύου (downloading) με υλικό από το www.campagnola.gr σε άλλο χρήστη και εκτύπωσης του υλικού το οποίο περιλαμβάνεται στον δικτυακό τόπο αποκλειστικά και μόνο για προσωπική χρήση των χρηστών υπό την απαράβατη προϋπόθεση ότι δεν θίγονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι δεν τροποποιούνται, αλλοιώνονται ή διαγράφονται εμπορικά σήματα, είτε της ανώνυμης εταιρίας "ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε." ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού, προσώπου. Η άδεια αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε, με μονομερή τροποποίηση των όρων χρήσης του παρόντος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οποιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτό τόπο με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. To υλικό το οποίο λαμβάνουν οι χρήστες στον υπολογιστή τους μέσω δικτύου (downloading) συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογραφιών, γραφικών, δεδομένων ή άλλων στοιχείων, ανήκει στην ανώνυμη εταιρία "ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε." ή σε τρίτα πρόσωπα τα οποία διατηρούν όλα τα συναφή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κυριότητας επί του εν λόγω τυχόν παραχωρηθέντος κατά χρήση υλικού των.

Η ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκύψει στον εξοπλισμό ή στο λογισμικό του επισκέπτη/χρήστη του παρόντος δικτυακού τόπου σαν αποτέλεσμα της χρήσης του παρόντος ή και της σύνδεσής του μέσω δικτύου ή με άλλες ιστοσελίδες/δικτυακούς τόπους.

8